Công văn 3809/TCT-DNL

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
                -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 ---------------
Số: 3801/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015
 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Trả lời công văn số 2523/ĐLKH-P3 ngày 03/9/2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động và điểm c Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày. Đối với trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng đã bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động thì tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính ít nhất bằng 300% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết, thực hiện./.
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh