Công Văn 5936 21/12/2016 - Sử Dụng Hóa Đơn Trong Trường Hợp Bị Cưỡng Chế

Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5936/TCT-QLN thay thế Công văn 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 về sử dụng hóa đơn lẻ đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.


Theo đó, nếu người nộp thuế đang bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn, tuy nhiên có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành thì Cục Thuế tiếp tục cho sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện:

Người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

(Trước đây là phải có văn bản cam kết nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn sử dụng)

Mặt khác, Cục trưởng Cục Thuế xem xét cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế phải nộp theo cam kết.

Công văn 5936/TCT-QLN được ban hành ngày 21/12/2016 thay thế cho công văn số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của Tổng cục Thuế

Tải Về CV 5936http://tuvanthuehuyhoang.vn/download-tai-lieu/Cong-Van/Cong-Van-5936-21-12-2016-Cam-Ket-Ve-Hoa-Don-Doi-Voi-Nguoi-Nop-Thue-Dang-Bi-Cuong-Che/

T
ải Về CV 1695 http://tuvanthuehuyhoang.vn/download-tai-lieu/Cong-Van/Cong-Van-1695-22-04-2016-Su-Dung-Hoa-Don-Trong-Truong-Hop-Dang-Bi-Cuong-Che/

Tác giả bài viết: Tư Vấn Thuế Huy Hoàng

Nguồn tin: thuvienphapluat.vn