Luật Cạnh Tranh 2018 - Số: 23/2018/QH14

Luật Cạnh Tranh 2018 - Số: 23/2018/QH14 - Căn cứ xác định sức mạnh thị trường đáng kể của DN. Hiệu lực từ 01/07/2019
Đây là nội dung nổi bật tại Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 theo đó có những thay đổi đáng kể như sau:

1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

2. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

3. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng.

4. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Luật này là 200.000.000 đồng.

5. Mức phạt tiền tối đa quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.

6. Chính phủ quy định chi tiết mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định của Luật này.

Ngoài ra bộ Luật còn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ nhiều quy định trong một số luật khác... nhằm tạo căn cứ xác định tiền đề sức mạnh thị trường của doanh nghiệp, chuẩn bị cho bước hội nhập quốc tế sắp đến.
 Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.


Tác giả bài viết: Tư Vấn Thuế Huy Hoàng

Nguồn tin: thuvienphapluat.vn